Hospicová poradna

Poradna slouží těm, kteří potřebují získat informace a podporu v péči o nevyléčitelně nemocné a umírající a současně i pozůstalým po zemřelém.

Mezi typické okruhy témat patří např.:

  • Principy a možnosti hospicové péče
  • Hledání a plánování způsobu péče o nevyléčitelně nemocného a umírajícího
  • Pomoc v čase zármutku
  • Zprostředkování kontaktů tam, kde sami nedokážeme pomoci
  • Možnost nabídky půjčovny kompenzačních pomůcek

V rámci funkce hospicové poradny poskytujeme službu Odborné sociální poradenství. Služba je bezplatná.

Služba je poskytována v ambulantní formě na kontaktním pracovišti v Kladně na adrese: Ctiborova 3091, Kladno.

Návštěvu kontaktního pracoviště je nutné vždy objednat prostřednictvím e-mailu na adrese: info@hkv-kl.cz. Stejným způsobem se též objednává terénní forma služby.

Popis služby „Odborné sociální poradenství“

I. Kontext služby

Posláním obecně prospěšné společnosti Hospic knížete Václava, o.p.s. je poskytovat specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým, a to v oblasti: zdravotní, sociální, psychické a duchovní a spolu s ní dále poskytovat sociální služby zejména sociálního poradenství, odlehčovacích a pečovatelských služeb, osobní asistence a služby půjčovny kompenzačních pomůcek.

II. Konkrétní popis realizace služby

II.1. Odborné sociální poradenství je poskytováno jak terénní formou v přirozeném, sociálním prostředí pacienta a zahrnuje i poradenské služby půjčovny kompenzačních pomůcek. Současně je odborné sociální poradenství poskytováno i ambulantně a slouží rodinám a okolí pacientů.

II.2. Služba dle předchozího odstavce zahrnuje zejména tyto činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

II.3. Služba je v terénní formě poskytována bez časového omezení (nepřetržitě), a to po dohodě na základě vyžádání služby.

V ambulantní formě je služba poskytována v průběhu pracovních dní v definovaných časových intervalech nebo v jiném čase dle dohody a týká se všech věkových skupin obyvatelstva.

II.4. Služba je v terénní formě poskytována na Kladensku, případně i na dalším teritoriu Středočeského kraje. V ambulantní formě na kontaktním pracovišti.

II.5. Služba je poskytována od 13.7.2012 a není předem omezena žádným časovým horizontem.